Ana içeriğe atla

Özgeçmiş
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Osman GEYİK 
Harran Üniversitesi , Maliye Bölümü , Lisans, 2009
Harran Üniversitesi , Maliye Ana Bilim Dalı , Yüksek Lisans, 2012
Marmara Üniversitesi , Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı, Doktora, 2019
Verilen Dersler 
Yüksek Lisans
Dönem
2022-2023 Yerel Yönetimler Maliyesi
2022-2023 Yerel Yönetimlerde Güncel Sorunlar
2022-2023 Uzmanlık Alan Dersi
Lisans
Dönem
2022-2023 Kamu Ekonomisi
2021-2022 Kamu Ekonomisi
2021-2022 Kamu Maliyesi
2020-2021 Maliye Politikası
2020-2021 Türk Vergi Sistemi
2020-2021 Vergi Hukuku
2019-2020 Kamu Maliyesi
2019-2020 Türk Vergi Sistemi
2019-2020 Vergi Hukuku
2018-2019 Vergi Hukuku
2018-2019 Maliye Politikası 
2018-2019 Türk Vergi Sistemi
2018-2019 Kamu Maliyesi
Önlisans
Dönem

2021-2022 Türk Vergi Sistemi ve Uygulamaları
2022-2023 Ticari Bilgi ve Belgeler
2021-2022 Türk Vergi Sistemi ve Uygulamaları
2009-2010 Kamu Maliyesi 
2009-2010 Dönem sonu Muhasebe İşlemleri
2009-2010 Makro İktisat
2009-2010 Bilgisayarlı Büro Proğramları
2009-2010 Muhasebe Denetimi
2009-2010 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2009-2010 Yönlendirilmiş Çalışma
2009-2010 Masaüstü Yayıncılık

Akademik Çalışmalar
Tebliğler
1. Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Fırsat ve Risk Temelinde Madalyonun İki Yüzü, Gamze Yıldız ŞEREN, Osman GEYİK, (20.11.2021 -21.11.2021 ) , Yayın Yeri:UluslararasI Artuklu İktİsadİ, İdarİ ve Sİyasİ Bİlİmler Kongresİ , 2021

2. Kısa Süreli Bir İş Edinme Aracı Olarak İşbaşı Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Osman Geyik,Özgür Altındağ (02.05.2019 -04.05.2019 ) , Yayın Yeri:9.International Congress On Current Debates İn Social Sciences , 2019 Uluslararası Tam Metin Bildiri

3. Ar Ge Teşvikleri Ve Patentleme İlişkisi Türkiye Örneği Osman Geyik,Aykut Aydın (28.06.2016 -30.06.2016 ) , Yayın Yeri:7. International Conference Of Political Economy 2016 , 2016 Uluslararası Özet Bildiri

4. Vergi Bilinci Konusunun Türk Eğitim Sistemi İçerisindeki Yeri Ve Önemi: Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatının İncelenmesi Osman Geyik,Abdunnur Yıldız (19.04.2018 -21.04.2018 ) , Yayın Yeri:CUDES 2018: 7. International Congress On Current Debates İn Social Sciences , 2018 Uluslararası Özet Bildiri

5. Yerel Yönetimlerde Gelir Çıkmazı Bir Değerlendirme Ve Türkiye Örneği Aykut Aydın,Osman Geyik (28.06.2016 -30.06.2016 ) , Yayın Yeri:7th International Conference Of Political Economy 2016 , 2016 Uluslararası Özet Bildiri

6. İnovasyonun Küresel Rekabet Edebilirlik Üzerindeki Etkisi: Seçili Ülkeler Değerlendirilmesi Osman Geyik,Hikmet Dersim Yıldız (28.06.2017 -30.06.2017 ) , Yayın Yeri:International Conference Of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, And Governance İn The 21st Century June 28-30, 2017, Belgrade, Serbia , 2017 Uluslararası Özet Bildiri

7. Türkiye’de E- Vergilendirme Sisteminin Vergi İdaresi Ve Mükellefler Açısından İncelenmesi Osman Geyik,Vd. (12.10.2017 -14.10.2017 ) , Yayın Yeri:International Symposium On Economics , Politics And Administration ISEPA 2017 , 2017 Uluslararası Özet Bildiri

8. Bütçe Hakkı Ve Etkin Kullanımı Murat Demir,Osman Geyik (19.04.2018 -21.04.2018 ) , Yayın Yeri:7. International Congress On Current Debates İn Social Sciences , 2018 Uluslararası Özet Bildiri

9. Kamu Sektöründe Etkin Yönetim Kavramının Uluslararası Şeffaflık Ve Opasite Endeksi Kapsamında Değerlendirilmesi Osman Geyik,Elif Akgün (12.10.2017 -14.10.2017 ) , Yayın Yeri:International Symposium On Economics , Politics And Administration ISEPA 2017 , 2017 Uluslararası Özet Bildiri

10. The Reciprocal Nature Of Social-Ecological Systems Elif Akgün,Osman Geyik, (14.12.2017 -16.12.2017 ) , Yayın Yeri:Cudes 2017: VI. Current Debates İn Social Sciences , 2017 Uluslararası Özet Bildiri

11. Düz Oranlı Vergilere Bakış: Hall-Rabushka Düz Oranlı Vergi Modelinin İncelenmesi Hikmet Dersim Yıldız,Osman Geyik (02.05.2019 -04.05.2019 ) , Yayın Yeri:9. International Congress On Current Debates İn Social Sciences , 2019 Uluslararası Özet Bildiri

12. Teknoparklar, Ar-Ge Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Örnekleri Osman Geyik,Saniye Şehnaz Altunakar (28.06.2017 -30.06.2017 ) , Yayın Yeri:International Conference Of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, And Governance İn The 21st Century June 28-30, 2017, Belgrade, Serbia , 2017 Uluslararası Özet Bildiri

13. Vatandaş Bütçesi Ve Türkiye’de Vatandaş Bütçe Değerlendirmesi Hikmet Dersim Yıldız,Osman Geyik (10.05.2017 -14.05.2017 ) , Yayın Yeri:32. İnternational Public Finance Conference / 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu , 2017 Uluslararası Özet Bildiri

14. Evaluation Of Innovation Index And Growth Performances Of EU Countries And Turkey From The 4th Industrial Revolution Perspective Burak Kozalı,Osman Geyik,Elif Akgün (28.06.2017 -30.06.2017 ) , Yayın Yeri:8. ICOPEC 2017: International Conference Of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, And Governance İn The 21st Century, June 28-30, 2017, Belgrade, Serbia , 2017 Uluslararası Özet Bildiri

15. Osman GeyikVergi Uyum Maliyetlerinin Belirleyicileri Üzerine Bir İnceleme Yayın Yeri:10. International Congress On Current Debates İn Social Sciences , 2019

16.Osman Geyik,Saniye Şehnaz Altunakar Mercan, Oyun Yöntemiyle Vergi Bilincinin Oluşturulması: Taxlandia Oyun Uygulamasının İncelenmesi ,Uluslararası Ekonomi Siyaset Ve Yönetim Sempozyumu, 2019

17.Saniye Şehnaz Altunakar ,Osman GeyikYeni Sağlık Reformunun Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etkisi ,Uluslararası Ekonomi Siyaset Ve Yönetim Sempozyumu, 2019

18. Osman Geyik ,Dilek Akbaş Akdoğan,Gamze Yıldız Şeren Kurular  Cryptocurrencies in the 4. Industrial Revolution Process ,10. ICOPEC 2019: International Conference of Political Economy , 2019

19. Küresel İklim Politikaları ve Vergisel Önlemler ,  Osman GEYİK ,Gamze Yıldız ŞEREN (20.11.2021 -21.11.2021 ) , Yayın Yeri:UluslararasI Artuklu İktİsadİ, İdarİ ve Sİyasİ Bİlİmler Kongresİ , 2021

20. Covid-19 Etkisinde Mali Politikalar: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Osman GEYİK,  (07.10.2021 ) , Yayın Yeri:İSEPA 2021

21. İdari Çözüm Yolu Olarak İzaha Davet Müessesesinin Vergi Uyumu Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Osman GEYİK, (24.05.2021 -25.05.2021 ) , Yayın Yeri:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Maliye Sempozyumu , 2021

22. İstanbul'a Göç Etmek Zorunda Kalan Diyarbakırlı Yurttaşların Sosyo Ekonomik Yapı İçerisindeki Yeri Ve Göç Algıları Osman Geyik,Vd. (02.11.2016 -05.11.2016 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu , 2016 Uluslararası Tam Metin Bildiri 

Makaleler

1- Osman Geyik, Gamze Yıldız Şeren , Vergilerin Sosyal Harcamalar Özelinde Topluma Geri Dönüşü: Türkiye Üzerine Bir Analiz  , Yayın Yeri:Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2021 https://dx.doi.org/10.52791/aksarayiibd.971658

2- Osman Geyik, Kişisel Gelir Vergisi ve Gelir Dağılımı İlişkisi : Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma (1990-2019) , Yayın Yeri:Vergi Sorunları Dergisi , 2021

3- Osman Geyik,  Türkiye’de Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapılan Mali Yardımlar Üzerine Bir İnceleme, Yayın Yeri:Ufkun Ötesi Bilim Dergisi , 2020

4- Fatma Turna, Osman Geyik, Türkiye’de E-Vergi Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar , Yayın Yeri:Legal Mali Hukuk Dergisi , 2021

5- Osman Geyik, Mehmet Sadık Aydın, Maliye Politikası Aracı Olarak Kamu Harcamaları ile İnsanı Gelişme Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bulgular (1990-2019) ,Yayın Yeri:İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 2021

6- Osman Geyik,  Covid-19 Salgınının Peacock-Wiseman Sıçrama Tezi Çerçevesinde Değerlendirilmesi , Yayın Yeri:OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 2021, https://dx.doi.org/10.26466/opus.881833

7- Osman Geyik, Fatma Turna, Kayıt Dışı Ekonomide Farklı Bir Boyut: Evden Çalışma , Yayın Yeri:Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2021 ,https://dx.doi.org/10.53306/klujfeas.975314

8- Mehmet Sadık Aydın, Osman Geyik, Kamu Maliyesi Alanında Değişen Eğilimler: 2010 Sonrası Doktora Tezlerine Yönelik Bir İçerik Analizi
 , Yayın Yeri:Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi , 2021 https://dx.doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1596

9- Osman Geyik, Fatma Turna , Vergi Yükü ve Kamu Harcamaları İlişkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1970-2019)
Yayın Yeri:Vergi Raporu Dergisi , 2021

10- Düz Oranlı Vergilere Bakış Hall-Rabushka Düz Oranlı Vergi Modelinin İncelenmesi Hikmet Dersim Yıldız,Osman Geyik , Yayın Yeri:Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2019 Uluslararası Hakemli Diğer Endeksler Özgün Makale

11- Vergi Teşviklerinin Ar-Ge Ve İnovasyon Faaliyetleri Üzerindeki (Olası) Etkisi Osman Geyik , Yayın Yeri:Muhasebetr , 2017 Ulusal Hakemsiz Yorum

12- Daha Kolay Bir Vergi Ödevi Mümkün Müdür? Osman Geyik , Yayın Yeri:Muhasebetr , 2017 Ulusal Hakemsiz Yorum

13- Türkiye De Ar Ge İnovasyon Harcamalarının Gelişim Süreci Ve Ekonomik Etkileri Murat Demir,Osman Geyik , Yayın Yeri:Journal Of Life Economics , 2014 Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale

14- Türkiye’de Sosyal Koruma Harcamaları: 2000’li Yıllardan Günümüze Gelişim ve Değişim Temelinde Genel Durum Gamze Yıldız ŞEREN,Osman GEYİK , Yayın Yeri:Ufkun Ötesi Bilim Dergisi , 2021

Kitap Bölümleri
1. 21. YY. Perspektifinden Kamu Politikalarını Düşünmek Bölüm Adı:Eğitim Faktörünün Vergi Uyum Maliyetlerine Etkisi: İstanbul İli Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Berksoy Turgay,Geyik Osman, Yayın Yeri:Ekin Yayınevi, Editör:Turgay Berksoy , Gamze Yıldız Şeren Kurular, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:184, ISBN:978-605-327-875-7, 2019 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

2. Current Debates İn Public Finance Public Administration Bölüm Adı:Historical Development Of Budget Right Concept And Effective Use Of Budget Right, Demir Murat,Geyik Osman, Yayın Yeri:IJOPEC Publication, Editör:Sevda Akar , Duygu Şenbel Eser, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:154, ISBN:978-1-912503-39-1, Bölüm Sayfaları:9 -21 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

3. Institutions Economic Policies: Effects On Social Justice, Employment, Environmental Protection Growth Bölüm Adı:Innovation And Growth Performances Of The EU Countries And Turkeythrough The Scope Of The Fourth Industrıal Revolution, Kozalı Burak,Geyik Osman,Akgün Elif, Yayın Yeri:IJOPEC Publication, Editör:İrem Berksoy, Kutlu Dane,Milenko Popovic, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:188, ISBN:978-1-9997035-7-8, Bölüm Sayfaları:79 -101 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

4.Economics Management Econometrics Bölüm Adı:Effect Of Innovation On Global Competitiveness:An Evaluation Of Selected Countries, Geyik Osman,Yıldız Hikmet Dersim, Yayın Yeri:IJOPEC London, Editör:Ahmet Mete Çilingirtürk , Anna Albrychiewicz-Stocinska , Besim Bülent Bali, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:183, ISBN:978-1-9997035-8-5, 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

5. Political Economy Of Taxation Bölüm Adı:Yerel Yönetimlerde Gelir Çıkmazı: Bir Değerlendirme Ve Türkiye Örneği, Aydın Aykut,Geyik Osman, Yayın Yeri:IJOPEC Publication, Editör:Murat Aydın , S. Sami Tan, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:209, ISBN:978-0-9932118-7-4, Bölüm Sayfaları:105 -116 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

6. Social Economic Dynamics Of Development Case Studies Bölüm Adı:Ar-Ge Teşvikleri Ve Patentleme İlişkisi: Türkiye Örneği, Geyik Osman,Aydın Aykut, Yayın Yeri:IJOPEC Publication International Journal Of Politics Economics, Editör:Savaş Çevik,Hamza Şimşek,Harini Mittal, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:204, ISBN:978-0-9932118-4-3, Bölüm Sayfaları:115 -127 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü

7.Contemporary Issues in Labor, Public Finance Administration Bölüm Adı:Evaluation of The Impact of Globalization On Health Expenditures in Terms of Public Finance, DEMİR MURAT,GEYİK OSMAN, Yayın Yeri:IJOPEC Publication, Editör:Derya Demirdizen Çevik , Osman Geyik, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:162, ISBN:978-1-912503-85-8, 

8.Globalisation Public Policy Bölüm Adı:Cryptocurrencies and Blockchain In 4th Industrial Revolution Process: Some Public Recommendations, AKBAŞ AKDOĞAN DİLEK,ŞEREN KURULAR GAMZE YILDIZ,GEYİK OSMAN, Yayın Yeri:IJOPEC Publication, Editör:Natsuda Kaoru, Yılmaz Binhan Elif, Otsuka Kozo, Basım sayısı:1, ISBN:9781912503780

9.Siyasi , İdari ve Mali Yönleriyle Yerel Yönetimler (Türkiye Üzerine Bir İnceleme) Bölüm Adı:Yerel Yönetimlerin Gelir Kaynakları : Seçili AB Ülkeleri Türkiye Karşılaştırması, DEMİR MURAT,GEYİK OSMAN, Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi, Editör:Demir Murat , Çelik Abdullah , Geyik Osman, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:336, ISBN:978-605-196-305-1

10. The Effects of the Global Pandemic Process on the Social and Economic Structure and Public Policies in Combating the Pandemic: Bölüm Adı:Fiscal Policies Adopted during the Global Pandemic and Their Effectiveness, DEMİR Murat, GEYİK Osman, Yayın Yeri:Peter Lang, Editör:Demir Murat, Aksungur Ali Burak, Basım sayısı:1, ISBN:978-3-631-85976-

11. Vergi Uyumunun ve Uyum Maliyetlerinin Bölgesel Analizi: BERKSOY Turgay, GEYİK Osman, Yayın Yeri:Gazikitabevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7358-80-

12. Mali ve Sosyal Yönleriyle Bütçe Üzerine Yazılar: Bölüm Adı:Mali ve Mali Olmayan Yönleriyle Sosyal Bütçe Uygulaması ve Türkiye Örneği, GEYİK Osman, Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi, Editör:GEYİK, Osman; ALTUNAKAR MERCAN, Saniye Şehnaz, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:161, ISBN:978-605-196-433-1, Bölüm Sayfaları:49 -69

13. Behavioural Public Finance :Bölüm Adı:Political economy of tax compliance behavior: An analysis of three cities in Turkey, ERDOĞDU Muammer Mustafa, GEYİK Osman, Yayın Yeri:Routledge, Editör:Erdoğdu, M. Mustafa, Batrancea,Larissa ,Çevik, Savaş, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:332, ISBN:9781351107372, Bölüm Sayfaları:125 -156

14. Vergi Ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye: Bölüm Adı:Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu, Gelişimi ve Etkileri: Şanlıurfa Üzerine Bir Analiz, DEMİR MURAT,GEYİK OSMAN, Yayın Yeri:Ekin Yayınevi, Editör:Öz Ersan , Mercan Altunakar S.Şehnaz , Buyrukoğlu Selçuk, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1686, ISBN:978-625-7210-34-8, Bölüm Sayfaları:1459 -1489

15. Siyaset ve Ekonomi Araştırmaları : Bölüm Adı: Göçün Kamu Harcamalarına Etkisi: Türkiye’deki Eğitim ve Sağlık Harcamaları Üzerine Bir İnceleme, GEYİK Osman, Yayın Yeri:Ekin Yayınevi, Editör:Özhan Mahir, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:196, ISBN:0607-16-008681, Bölüm Sayfaları:89 -112

16.  İlkesiz Vergilere Tepkiler: Vergi İsyanları
Bölüm Adı:Yirmi Birinci Yüzyılda Vergiye Karşı Direniş ve İsyanlar – III (Yakın Dönem Vergi Direnişine Dair On Beş Olay), GEYİK Osman, Yayın Yeri:Efe Akademi Yayınları, Editör:SARAÇ Özgür , ŞEREN Gamze Yıldız, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:656, ISBN:978-605-71382-4-8, Bölüm Sayfaları:583 -600

17.Yerel Yönetimler Üzerine Siyasi, Mali ve Sosyal Tartışmalar
Bölüm Adı:Engellilere Yönelik Yerel Bütçeleme: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Örneği, ŞEREN Gamze Yıldız, GEYİK Osman, Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör:ŞEREN Gamze Yıldız , GEYİK Osman , AKBAŞ AKDOĞAN Dilek, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:346, ISBN:978-625-8413-67-0, Bölüm Sayfaları:239 -261

Sertifika
1. 9. International Congress on Current Debates in Social Sciences, Current Debates in Social Sciences, Near East University, Sertifika, 02.05.2019 -04.05.2019 (Uluslararası)

2. CUDES 2018 : 7.International Congress on Current Debates in Social Sciences, Current Debates in Social Sciences, Taxim Hill Hotel, Sertifika, 19.04.2018 -21.04.2018 (Uluslararası)

3. CUDES2017 : Current Debates in Social Sciences, Social Sciences, Taxim Hill Hotel, Sertifika, 14.12.2017 -16.12.2017 (Uluslararası)

4. ISEPA 2017, Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, Sertifika, 12.10.2017 -14.10.2017 (Uluslararası)

5. International Conference of Political Economy, Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st CenturyJune 28-30, 2017, University of Belgrade, Sertifika, 28.06.2017 -30.06.2017 (Uluslararası)

6. 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Maliye Teorisi , Mali Hukuk , Mali Iktisat ve Güncel Gelismeler, Antalya / Mirada Del Mar Hotel, Sertifika, 10.05.2017 -14.05.2017 (Uluslararası)

7. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Istanbul'a Göç Etmek Zorunda Kalan Diyarbakırlı Yurttasların Sosyo-Ekonomik Yapı Içerisindeki yeri ve Göç Algıları, Dicle Üniversitesi, Sertifika, 02.11.2016 4-04.11.2016 (Uluslararası)

8. 7. International Conference of Political Economy, Devlet , Ekonomi Politikası , Vergilendirme ve Kalkınma, Marmara Üniversitesi, Sertifika, 28.06.2016 -30.06.2016 (Uluslararası)

9. XIII. Türkiye Vergi Kongresi, Ekonomik Kalkınma ve Vergileme (OECD ve Türkiye), Marmara Üniversitesi, Sertifika, 08.04.2016 -09.04.2016 (Ulusal)

10. 29. Türkıye Malıye Sempozyumu, Kamu Maliyesinde Denetim, Sueno Beach Otel Side, Sertifika, 16.05.2014 -20.05.2014 (Uluslararası)

11. 27. Türkıye Malıye Sempozyumu, Vergi Sistemlerinin Yeniden Yapılanması Geregi ve Alternatif Finansman Araçları, Beldibi Rixos Sungate, Sertifika, 20.05.2012 -24.05.2012 (Uluslararası)

12. VI. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Demokratiklesme ve Kamu Yönetimi, Adıyaman Üniversitesi, Sertifika, 26.05.2011 -27.05.2011 (Ulusal)

13. 26. Türkıye Malıye Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Kamu Politikaları, Dedeman Sanlıurfa ve Hotel El-Ruha, Sanlıurfa, Sertifika, 02.05.2011 -05.05.2011 (Uluslararası)

14. Dıs Ticaret Egitim Programı, Ihracatı Gelistirme Merkezi, Dedeman Hotel, Sertifika, 11.06.2008 - 12.06.2008 (Ulusal)
Araştırma
Özürlülüge Dayalı Ayrımcılıgın Ölçülmesi Arastırması (Sosyal Proje), Özürlülüge Dayalı Ayrımcılıgın Ölçülmesi Arastırması (Türkiye Geneli)- TODAIE ve Özürlüler Idaresi  Baskanlıgı Isbirligi – Sanlıurfa Ili Anket Arastırması,
1-Sanlıurfa Bedensel Engelliler Dernegi
2-Bedensel Engelliler Dernegi Siverek Subesi
3-Bedensel Engelliler Dernegi Ceylanpınar Subesi
4-Sanlıurfa Ortopedik Engelliler Dernegi, Arastırma, 10.06.2010 -25.06.2010 (Ulusal)
Çalıştay
1.Sürdürülebılır Büyüme ve Bölgesel Kalkınma, MÜ Tübitak 1000 - 5 Yıllık Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlık Çalısmaları : Iktisat, Marmara Üniversitesi, Çalıstay, 02.12.2016 -02.12.2016 (Ulusal)

Bağlantılar...

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi

Kadın ve Toplumsal Sorunlar Dergisi

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi

Plenilune Publishing